Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg, Nederland (dossiernummer: 1606/91) op 4 november 2003.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten - hoe ook genaamd of gestyled - strekkende tot verkoop door of namens ons en alle verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien.

2. Afspraken of afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. Elke toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4. In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt de term "klant" wordt onder meer verstaan al diegenen die bij ons bestellingen plaatsen, producten kopen of overeenkomsten met ons sluiten of beogen te doen, ongeacht hun naam.

5. De kopjes van de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen voor het gemak van de lezer en bepalen op geen enkele manier de inhoud van die artikelen.

Artikel 2 - Aanbiedingen/Bestellingen

1. Onze aanbiedingen en offertes zijn geldig voor een periode van acht dagen of voor de daarin genoemde periode, maar zijn in alle gevallen vrijblijvend. Al dergelijke aanbiedingen en prijsopgaven gelden dan ook niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Wij hebben het recht onze aanbiedingen en offertes binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen. 

2. Indien een bestelling door een klant wordt geplaatst zonder dat wij een voorafgaande aanbieding hebben gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand dan nadat wij de bestelling binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk hebben bevestigd of totdat wij met de daadwerkelijke uitvoering van de bestelling beginnen. Wij hebben het recht onze offertes in te trekken tot maximaal vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding door de klant. Het intrekken van een offerte brengt voor ons geen verplichting met zich mee om de klant schadeloos te stellen.

Artikel 3 - Prijzen/Incoterms

1. Alle prijzen zijn exclusief bijkomende kosten, heffingen, emballage, invoerrechten, verzekeringen en kosten in verband met meerwerk en transport e.d., alsmede exclusief omzetbelasting ("BTW").

2. Al onze leveringen vinden plaats op basis van de meest recente editie van de Incoterms zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke expliciet overeengekomen schriftelijke afwijking van enige specifieke bepaling in de voornoemde Incoterms (bijvoorbeeld "de verzekeringsplicht") laat de volledige toepasselijkheid van de overige voorwaarden van de Incoterms onverlet.

3. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen op grond van kostenstijgingen, ongeacht de aard of de reden van dergelijke verhogingen, en derhalve als gevolg van - onder meer - verhogingen van de prijzen van grondstoffen, algemene loonstijgingen, inflatie of wisselkoersaanpassingen. 

Artikel 4 - Levering en risico

Opgegeven leverdata mogen nimmer worden opgevat als fatale data, maar als schattingen en niets meer. Bij overschrijding van een door ons opgegeven leveringsdatum zijn wij eerst in verzuim na het verstrijken van een redelijke termijn, die de afnemer in zijn schriftelijke ingebrekestelling aan ons dient te stellen. Indien wij onze leveringsverplichting(en) niet binnen genoemde redelijke termijn nakomen, heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen (met inachtneming van de voorwaarden van dit artikel), maar kan hij in geen geval aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade het kan zijn opgelopen. 

Artikel 5 - Verplichting tot afname

1. De klant is verplicht onverwijld de voor onze uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en gewenste medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte zaken.

2. Levering wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen ter levering zijn aangeboden (zijnde het moment waarop de klant wordt geïnformeerd dat de goederen gereed en beschikbaar zijn of wanneer de eerder tussen partijen overeengekomen tijd is verstreken ), maar levering is onmogelijk gebleken of de klant heeft geweigerd de goederen in ontvangst te nemen. Hierdoor is de klant zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en gaat het risico van verlies of beschadiging van onder meer de goederen over op de klant.

3. Al onze kosten die voortvloeien uit de weigering om de levering in ontvangst te nemen, zijn voor rekening en risico van de klant, onverminderd onze overige rechten met betrekking tot het in gebreke blijven van de klant. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk verstaan een redelijke vergoeding voor opslag op basis van lokale standaardtarieven en, indien wij dit wenselijk achten, de kosten van verzekering.

4. De bepalingen van dit artikel niet het feit wijzigen dat de eigendom van de goederen bij ons blijft totdat de volledige betaling is verricht in overeenstemming met artikel 10.

Artikel 6 - Klachten

1. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de hoeveelheid geleverde goederen. Indien de afnemer niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na feitelijke levering van de betreffende zaken schriftelijk heeft gereclameerd, worden de op vrachtbrieven, vrachtbrieven, facturen en soortgelijke documenten vermelde hoeveelheden in acht genomen als juist en definitief en vervalt het recht van de klant om te vorderen op grond van dergelijke afwijkingen in de levering.

2. Alle overige reclames dienen schriftelijk te worden ingediend en door ons te zijn ontvangen binnen acht dagen na de feitelijke levering van de zaken of de datum waarop eventuele gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. Gebeurt dit niet binnen de genoemde termijn, dan vervalt het recht van de klant om op grond van dergelijke gebreken te reclameren.

3. Voor maatvoering van de door ons geleverde goederen geldt een tolerantie van 5% meer of minder, terwijl voor gewicht en aantallen een tolerantie van 10% meer of minder geldt, zodat de klant niet gerechtigd is tot reclame of hebben alle andere rechten in geval van discrepanties binnen de genoemde limieten. Dit geldt ook voor kleine kleurverschillen.

4. Aan de wijze waarop monsters zijn gemaakt, catalogi, foto's, plaatjes etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Indien de klant de goederen geheel of gedeeltelijk heeft vervreemd of verwerkt, betekent dit dat deze zijn geaccepteerd en vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds voor die goederen. 

6. Elke rechtsvordering die de klant jegens ons mocht hebben, vervalt één jaar na het sluiten van de rechtsbetrekking waaruit de rechtsvordering is voortgekomen.

Artikel 7 - Betaling

1. Bij levering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering aan de klant te factureren. Wij hebben ook het recht om de klant facturen voor vooruitbetalingen te sturen.

2. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de klant om te vorderen op grond van enige onjuistheid in een factuur is vervallen. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit artikel en de bepalingen van artikel 6.1, prevaleert artikel 6.1.

3. De betalingstermijn van facturen bedraagt in alle gevallen 30 dagen vanaf factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de klant niet binnen deze termijn betaalt, zijn wij gerechtigd om vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 2% per maand in rekening te brengen, onverminderd al onze andere rechten in dit verband.

5. Alle door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten om de klant aan zijn betalingsverplichting te doen voldoen, zijn voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, onverminderd ons recht om nakoming te vorderen en het werkelijk geleden schadebedrag (indien hoger). Onder deze schade wordt onder meer verstaan het werkelijk door ons gemaakte bedrag aan advocatenhonoraria op basis van de tarieven van de Nederlandse of relevante buitenlandse Orde van Advocaten.

6. Betaling dient te geschieden in EURO (€)  aan ons kantoor of op een door ons aangewezen rekening in Nederland, tenzij wij schriftelijk hebben aangegeven dat betaling in een andere valuta dient te geschieden. De klant stemt er hierbij mee in om op ons eerste verzoek in een andere vorm te betalen (zoals bepaald in artikel 6:45 van het Burgerlijk Wetboek). 

7. Betalingen van de klant strekken eerst in mindering op alle verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de rente en vervolgens op de oudste openstaande facturen, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van latere datum.

8. De klant is verplicht op ons eerste verzoek genoegzame zekerheid te stellen voor de betaling van één of meer openstaande facturen.

9. De klant is verplicht ons op eerste verzoek een voorschot (betaling), een Letter of Credit of een andere bevredigende vorm van betaling (garantie) of zekerheid te verstrekken, een en ander naar eigen goeddunken.

Artikel 8 – Verrekening/uitstel

Het is de klant niet toegestaan verrekeningen, inhoudingen of kortingen toe te passen of zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 9 - Standaard

Indien de klant enige van zijn verplichtingen uit of voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, alsmede in geval van:

* (een aanvraag voor) het faillissement van de klant;

* (een aanvraag tot) surseance van betaling voor de klant;

* benoeming van een voogd voor de klant door een rechtbank;

* conservatoir beslag of executiebeslag op het vermogen van de klant;

* de staking, ontbinding of liquidatie van de onderneming van de klant; of

* eventuele vergelijkbare maatregelen naar buitenlands recht,

de klant wordt van rechtswege geacht onmiddellijk in gebreke te zijn en wij zijn gerechtigd naar eigen goeddunken - zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd onze overige rechten, zonder ingebrekestelling of tussenkomst of een rechter genoodzaakt is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of onze (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In dat geval hebben wij tevens het recht om onmiddellijke betaling te vorderen van al hetgeen ons verschuldigd is.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle vorderingen op ons uit hoofde van overeenkomsten betreffende de levering van zaken en (eventuele) daarmee verband houdende werkzaamheden onzerzijds volledig zijn voldaan en onze vorderingen op verband met enige tekortkoming van de klant in de nakoming van dergelijke overeenkomsten zijn betaald. Totdat deze volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd om derden het gebruik van die goederen te geven, te verhuren, te verpanden, in eigendom over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.

2. Indien volledige betaling uitblijft en de klant in gebreke is of indien wij goede gronden hebben om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de goederen onmiddellijk terug te vorderen afgeleverd of terug te nemen. De klant verleent ons hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om zich daartoe toegang te verschaffen tot zijn terreinen en gebouwen.

3. De klant is verplicht de goederen deugdelijk te verzekeren en in ieder geval te verzekeren tegen de risico's van diefstal, beschadiging en verlies. Het is de klant niet toegestaan zijn eventuele aanspraken op de verzekeraar uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst en het bepaalde in dit lid te verpanden aan of tot zekerheid (in de ruimste zin van het woord) te gebruiken voor derden. Ontvangen vergoedingen in verband met beschadiging of verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betreffende goederen. De klant zal ons op ons eerste verzoek alle medewerking verlenen die wij wensen opdat dergelijke betalingen aan ons worden gedaan of zekerheid voor ons wordt gevestigd - onder andere in de vorm van een pandrecht - op dergelijke betalingen .

Artikel 11 - Vrijstelling

1. Bij niet of niet tijdige, onvolledige of onbevredigende leveringen onzerzijds waaraan wij te wijten zijn, wordt onze verplichting tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade volledig nagekomen indien wij alsnog leveren, verbeteren of repareren, naar ons goeddunken, dat wat de klant heeft gekocht of besteld.

2. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald of, indien vervanging, verbetering of herstel door ons uitblijft, tot het bedrag van de koopprijs, zodat wij nimmer aansprakelijk zullen zijn voor enige (verdere) schade, waaronder begrepen gevolgschade, en dat wij derhalve in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, gederfde winst, schade als gevolg van letselschade, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tegen de klant, of welke andere schade dan ook.

3. Mocht het echter zo zijn dat de rechter een grotere mate van aansprakelijkheid van ons vaststelt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door onze verzekering wordt gedekt.

4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet een eventuele aansprakelijkheid onzerzijds op grond van de regels van dwingend recht met betrekking tot productaansprakelijkheid.

Artikel 12 - Vrijwaring

Onze aansprakelijkheid jegens derden voor schade ontstaan bij de uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, strekt zich nimmer verder uit dan onze aansprakelijkheid jegens de klant. De klant vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor al die verdere aansprakelijkheid, waaronder mede wordt verstaan de productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11.4, en bedingt zo mogelijk het opnemen ten gunste van ons van een vergelijkbaar exoneratiebeding in zijn een overeenkomsten met derden.

Artikel 13 - Overmacht

We zullen in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige tekortkoming in onze nakoming van een verplichting (en een dergelijke tekortkoming valt niet binnen onze risicosfeer) als een dergelijke tekortkoming het gevolg is van een geval van overmacht, dat zal wordt onder meer verstaan - onder meer - wanprestatie en/of contractbreuk door onze leveranciers, aannemers, onderaannemers, vervoerders of andere derden, brand, stakingen, politieke stakingen of uitsluitingen, rellen en onlusten, oorlog, overheidsmaatregelen - al dan niet politiek van aard - waaronder invoer-, uitvoer- en doorvoerverboden, klimatologische omstandigheden, bijzondere bodemgesteldheid, vorst en alle andere omstandigheden die van dien aard zijn dat wij niet meer waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze onze verplichting(en) zullen nakomen en/of redelijkerwijs niet in gebreke kunnen worden gesteld voor en/of redelijkerwijs niet kunnen voorzien in die omstandigheden.

Artikel 14 - Retentierecht

We hebben het recht om alle items die toebehoren aan de klant en door ons worden bewaard, in bezit te houden tot het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 15 - Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien wij met twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige prestatie van die personen.' verplichtingen onder en voortvloeiend uit die overeenkomst.

Artikel 16 - Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de met de klant gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg, Nederland.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elke toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("CISG") - en alle andere verdragen met betrekking tot verkoop - is uitgesloten.